۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

دموکراسی؛ انتخابات و انسانی ساختن سیاست

اشاره: این مقاله برای دوماهنامه انگاره، مجله شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نوشته شده بود.

مسألۀ قدرتِ سیاسی و مباحثِ مرتبط با آن، محوری  ترین مسأله در سیاست به شمار می  رود. ما بدونِ آن که قصد داشته باشیم که به تمامِ مواردِ پُرشمارِ مربوط به قدرت بپردازیم، یاد آور می  شویم که در نظامِ دموکراسی، تمامِ این مباحث، بر محورِ اراده و منافعِ مردم می  چرخد؛ از این رو مسألۀ قدرتِ سیاسی و تمامیِ مباحثِ مرتبط با آن را همواره باید با تکیه بر اراده و رضایتِ مردم و برای رسیدن به خواستهای مردم، موردِ بررسی و ارزیابی قرار داد و اراده و منافعِ مردم را از این جهت، معیارِ ارزیابیِ قدرت به شمار آورد. این دیدگاه، اولاً قدرت را ناشی از ارادۀ مردم می  داند و ثانیاً، قدرت در صورتی مشروعیت دارد که برای تحققِ خواسته  ها و منافعِ مردم استفاده شود. بنابراین در نظامهاي دموكراتيك، قدرتِ سیاسی، خاستگاه مردمي دارد؛ یعنی منشای اصلیِ قدرت را خواست و رضايتِ مردم تشکیل می  دهد.

ادامه این نوشته را در سایت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بخوانید؛ در این لینک

هیچ نظری موجود نیست: